مزایده و مناقصه

تامین متریال و عملیات اجرایی فاز اول پروژه نظارت تصویری و روشنایی پیرامون مجتمع فولاد سازی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره مناقصه: T-98006 

نام شرکت مناقصه گزار : شرکت فولاد زرند ایرانیان

موضوع مناقصه : تامین متریال و عملیات اجرایی فاز اول پروژه نظارت تصویری و روشنایی پیرامون مجتمع فولاد سازی

  مهلت خرید اسناد: از تاریخ 98/4/22 تا 98/4/31 
مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 16 تاریخ 98/5/6 
 تاریخ بازگشایی پاکات الف : 98/5/7
 تاریخ بازگشایی پاکات ب : 98/5/7
زمان بازگشایی پاکات ج : پس از بررسی و امتیاز دهی پاکات ب
 
1
REV. شماره بازنگری: ۰۰
خلاصه شرح کار مناقصه:
شرکت فولاد زرند ایرانیان در نظر دارد تامین متریال و عملیات اجرایی فاز اول پروژه نظارت تصویري و
روشنایی پیرامون مجتمع فولادسازي را با شرایط ذیل از طریق مناقصه به شرکت هاي واجد صلاحیت واگذار
نماید.
T- -1 شماره مناقصه: 98006
-2 نوع مناقصه : عمومی یک مرحله اي
-3 شرح کار: تامین متریال و عملیات اجرایی فاز اول پروژه نظارت تصویري و روشنایی پیرامون مجتمع
فولادسازي
-4 مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 1,000,000,000 ریال
-5 مدت انجام کار: ......................... ماه / سال شمسی
-6 محل تحویل کالا /محل انجام خدمات: کرمان – زرند – مجتمع فولاد سازي
-7 دستگاه مناقصه گزار: شرکت فولاد زرند ایرانیان
-8 ارکان مناقصه گزار: دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت فولاد زرند ایرانیان
-9 دستگاه نظارت: نماینده شرکت شرکت فنپاك و نماینده مدیر مجتمع
-10 تاریخ شروع انجام کار: بلافاصله پس از تعیین برنده پس از ابلاغ قرارداد
-11 کارشناس مسئول مرتبط با این مناقصه آقاي/ خانم مهندس مسلم یزدان پناه با آدرس ایمیل و شماره ي
ذیل می باشد و مناقصه گران بایستی تنها با ایشان ارتباط برقرار نمایند.
m.yazdanpanah@zisco.midhco.com : ایمیل
09131993793 - تلفن: - 31426300
فکس: 31426333
لازم به ذکر است که حدود واقعی کار ضمن بازدید از محل اجراي پروژه مشخص می گردد، اما تعهدات مناقصه
گران لزوماً به آن محدود نمی شود و مناقصه گران می بایست قیمت پیشنهادي خود را پس از مطالعه مدارك،
قرارداد و بازدید از محل ارائه نمایند. به هر حال پیشنهاد دهندگان پس از تحویل اسناد، حق هرگونه ادعا
و اعتراض را از خود سلب و اسقاط می نمایند.
 

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از شرایط مناقصه به نشانی اینترنتی: Zisco.midhco.com  مراجعه و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تماس : 034-32468710-17    داخلی 1448 آقای اوجی تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فولاد زرند ایرانیان

 

دانلود