جذب تامین کنندگان فولادزرند ایرانیان

توضیحات جذب تامین کنندگان فولادزرند ایرانیان

فرم جذب تامین کنندگان فولادزرند

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت فولادزرند ایرانیان (zisco) متشکریم هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنند گان در شرکت فولادزرند ایرانیان می باشد.

این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد

کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فولاد زرند ایرانیان نگهداری می گردند.

راهنمای تکمیل پرسشنامه

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت فولادزرند ایرانیان (zisco) متشکریم هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنند گان در شرکت فولادزرند ایرانیان می باشد.

این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد

کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فولاد زرند ایرانیان نگهداری می گردند.

از اعلام تمایل خود جهت همکاری با شرکت فولادزرند ایرانیان (zisco) متشکریم هدف از تهیه این پرسشنامه ، تشخیص صلاحیت و ارزیابی تامین کنند گان در شرکت فولادزرند ایرانیان می باشد.

این پرسشنامه به صورت کلی بوده و ممکن است در مراحل برگزاری مناقصات نیاز به اخذ اطلاعات تکمیلی در خصوص سوالات طرح شده باشد

کلیه مدارک ارائه شده توسط تامین کنندگان محترم محرمانه تلقی شده و به عنوان امانت نزد شرکت فولاد زرند ایرانیان نگهداری می گردند.

کلیه پس از پر کردن فرم می توانید فرم را به ایمیل مقابل ارسال نمایید : m.mirhabibi@zisco.midhco.com