خط انتقال کک

نام طرح / پروژه: خط انتقال کک
تاریخ شروع پروژه: ۱ اسفند ۱۳۹۹
معرفی پروژه:

با اجرای این پروژه انتقال مواد بین مجتمع ها با سرعت و دقت بیشتر انجام می شود.