اعضا هیات مدیره

اعضا هیات مدیره

هیات مدیره

  آقای علی اصغر پورمند رییس هیات مدیره

آقای علی پالیزدار نایب رئیس هیات مدیره

 

آقای ماشاالله سهراب نژاد 

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

 

    آقای ابولقاسم جمشیدی عضو هیات مدیره

 

  آقای دکتر بهرام سبحانی  

                   عضو هیات مدیره