لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن سال 91

لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن سال 91